GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

00:15 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
06:30 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 10)
06:45 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
14:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 10)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên năm) (Tháng 11)
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3)
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3)


18:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
18:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 11)
20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Năm trên năm) (Tháng 11)
20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 11)
20:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 11)
20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 11)
20:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 11)
20:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 11)
20:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 11)
22:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)
22:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 12)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn