02:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
02:00 USD Quyết Định Lãi Suất
02:30 USD Cuộc Họp Báo FOMC
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
07:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 1)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 1)
08:30 JPY Bài Phát Biểu của Amamiya, Phó Thống Đốc NHTW Nhật
11:05 JPY Bài Phát Biểu của Nakaso, Thành Viên Hội Đồng BOJ
14:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 1)
14:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
14:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
15:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
15:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 4)


15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm)
15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 1)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
15:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 1)
15:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 1)
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý)
17:00 EUR Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm)
17:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 12)
17:15 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
18:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
20:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Năm trên năm) (Tháng 12)
20:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công (Quý trên quý) (Quý 4)
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 USD PCE Deflator (Năm trên năm)
20:30 USD PCE Deflator (Tháng trên tháng)
20:30 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm)
20:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
20:30 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
21:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 1)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 11)
23:00 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức