04:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 12)
07:30 AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 4)
07:30 AUD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 4)
07:30 AUD CPI Trung Bình Lược Bỏ (Quý trên quý) (Quý 4)
13:30 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 4)
13:30 EUR GDP của Pháp (Năm trên năm)
14:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 2)


14:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
15:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 1)
17:40 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
17:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
20:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:15 USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 1)
20:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
20:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
22:00 USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma