06:50 JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
13:30 GBP GBP/USD Index
13:30 USD Gold Index
13:30 USD S&P 500 Index
13:30 CAD USD/CAD Index
13:30 CHF USD/CHF Index
13:30 AUD AUD/USD Index
13:30 JPY USD/JPY Index
13:30 NZD NZD/USD Index
13:30 EUR EUR/USD Index
18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB
21:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
21:30 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh