06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 1)
16:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức
16:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức
16:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức
16:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
20:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 11)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 11)