16:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 11)
16:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 12)
16:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
16:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 11)
17:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 1)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 1)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
20:30 CAD Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
20:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 12)