09:00 CNY Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 12)
09:00 CNY GDP Trung Quốc (Năm trên năm) (Quý 4)
09:00 CNY GDP Trung Quốc (Quý trên quý) (Quý 4)
09:00 CNY Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 12)
09:00 CNY Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc
09:00 CNY Cuộc Họp Báo của Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc

13:30 GBP GBP/USD Index
13:30 USD Gold Index
13:30 USD S&P 500 Index
13:30 CAD USD/CAD Index
13:30 CHF USD/CHF Index
13:30 AUD AUD/USD Index
13:30 JPY USD/JPY Index
13:30 NZD NZD/USD Index
13:30 EUR EUR/USD Index
14:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB