07:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
15:30 SEK CPI Thụy Điển (Năm trên năm) (Tháng 1)
15:30 SEK Swedish CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
16:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 12)
16:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 1)
16:30 GBP Thay Đổi Việc Làm (3 tháng/3 tháng) (Tháng trên tháng)
16:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 12)
17:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 2)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
20:50 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
22:00 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB