13:30 GBP GBP/USD Index
13:30 USD Gold Index
13:30 USD S&P 500 Index
13:30 CAD USD/CAD Index
13:30 CHF USD/CHF Index
13:30 AUD AUD/USD Index
13:30 JPY USD/JPY Index
13:30 NZD NZD/USD Index
13:30 EUR EUR/USD Index
19:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED