04:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 12)
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 12)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
14:30 CHF Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng của IEA
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 12)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 12)


20:30 CAD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 12)
20:30 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 11)
21:05 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
21:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
22:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 1)
22:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 1)
23:00 USD Bài Phát Biểu của Harker, Thành Viên FOMC