02:00 GBP UK Government No Confidence Vote
02:00 USD Báo cáo Beige Book
04:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 11)
06:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
06:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 1)
07:01 GBP Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Tháng 12)
07:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 11)
10:20 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 12)


17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 12)
18:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
18:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
20:00 ZAR Quyết Định Lãi Suất của Nam Phi (Tháng 1)
20:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 12)
20:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 12)
20:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 1)
20:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 1)
22:45 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC