03:30 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA
04:30 NZD Chỉ Số PMI của Business NZ (Tháng 1)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 1)
08:30 CNY CPI Trung Quốc (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
08:30 CNY PPI Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 1)
11:30 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
15:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 1)
15:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 1)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 1)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 1)

tin tức sự kiện tài chính ngày 15.2.2019
17:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)
20:00 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 2)
20:30 USD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 CAD Thu Mua Chứng Khoán Nước Ngoài (Tháng 12)
21:15 USD Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
21:55 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
21:55 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
22:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 2)
22:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 2)