00:45 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
04:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
05:30 USD Bài Phát Biểu của George, Thành Viên FOMC
06:30 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
06:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 2)
06:30 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
07:30 USD Bài Phát Biểu của George, Thành Viên FOMC
08:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
08:00 NZD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBNZ
08:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
09:00 NZD Kỳ Vọng Lạm Phát (Quý trên quý)
09:00 NZD Cuộc Họp Báo của NHTW Niu-Di Lân
15:30 SEK Quyết Định Lãi Suất của Thụy Điển

tin tức sự kiện tài chính
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 1)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
16:30 GBP CPIH (Năm trên năm)
16:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
17:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
18:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Năm trên năm) (Tháng 12)
18:00 BRL Doanh Số Bán Lẻ Brazil (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
20:30 USD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 1)
20:30 USD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý trên quý) (Quý 4)
20:50 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
20:50 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
22:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma