04:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Thẻ Điện Tử (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
07:30 AUD Cho Vay Mua Nhà (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
07:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 1)
11:30 JPY Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Tertiary (Tháng trên tháng)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức
18:00 USD Báo Cáo Hàng Tháng OPEC
19:00 INR CPI Ấn Độ (Năm trên năm) (Tháng 1)
19:00 BRL Biên Bản Họp Copom của BCB
20:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
22:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 12)