13:30 GBP GBP/USD Index
13:30 USD Gold Index
13:30 USD S&P 500 Index
13:30 CAD USD/CAD Index
13:30 CHF USD/CHF Index
13:30 AUD AUD/USD Index
13:30 JPY USD/JPY Index
13:30 NZD NZD/USD Index
13:30 EUR EUR/USD Index
14:30 CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
16:30 GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 4)


16:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng)
16:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
16:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
16:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 12)
16:30 GBP Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng)
16:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)
16:30 GBP Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 12)
18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB
20:30 CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 12)
21:00 GBP Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR