00:30 CAD Bài Phát Biểu của Wilkins, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
04:00 USD Các Giao Dịch Dài Hạn Ròng của TIC (Tháng 11)
04:30 AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 1)
06:00 KRW CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 1)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 12)
07:30 AUD PPI (Năm trên năm) (Quý 4)
07:30 AUD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Quý trên quý) (Quý 4)
08:45 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 1)
13:45 CHF Môi Trường Tiêu Dùng của SECO (Quý 1)
14:30 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 12)
15:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 1)
15:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 1)
15:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 1)
15:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 1)


15:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 1)
16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 1)
16:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 1)
17:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm)
18:00 BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 12)
20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
20:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (YOY) (Năm trên năm) (Tháng 1)
20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 1)
20:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 1)
20:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 1)
20:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)
21:45 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
21:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 1)
22:00 USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 1)
22:00 USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 1)
22:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 1)
22:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 1)