06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 2)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index


12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 3)
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 3)
13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 2)
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên năm) (Tháng 3)
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 3)
20:00 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
21:30 CAD BoC Business Survey
23:45 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB