GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh
06:50 JPY Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 4)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
06:50 JPY Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)


13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 4)
15:15 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
15:30 GBP Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:00 BRL CPI Brazil (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:00 BRL Brazilian CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:00 EUR EU Barnier Speaks
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 5)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 5)
19:30 CAD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 5)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc