GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
08:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
10:00 NZD Kỳ Vọng Lạm Phát (Quý trên quý)
10:45 JPY Đấu Giá JGB 10 Năm


12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 4)
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 4)
13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 3)
14:15 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR EU Economic Forecasts
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc