02:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
08:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
10:00 NZD Kỳ Vọng Lạm Phát (Quý trên quý)
10:45 JPY Đấu Giá JGB 10 Năm


12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp không điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 4)
12:45 CHF Tỷ Lệ Thất Nghiệp điều chỉnh theo thời vụ (Tháng 4)
13:00 EUR Sản Lượng Công Nghiệp Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:00 EUR Cán Cân Mậu Dịch của Đức (Tháng 3)
14:15 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:00 EUR EU Economic Forecasts
19:15 CAD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 4)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 3)