06:00 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
06:50 JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh của NAB (Tháng 4)

12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
13:00 EUR Đơn Hàng Nhà Máy của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
14:15 CHF CPI Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:00 CAD Bài Phát Biểu của Lane, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
19:25 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
23:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB