00:00 GBP Bài Phát Biểu của Tenreyro, Thành Viên MPC
06:01 GBP Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Năm trên năm) (Tháng 5)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
06:30 JPY Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Năm trên năm) (Tháng 4)
08:30 AUD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1)
3 phút CNY Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 5)
11:30 AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 6)
11:30 AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA


14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 5)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 5)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 5)
14:55 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 5)
15:00 BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)
15:30 GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)
16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
16:30 ZAR GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa (Quý trên quý) (Quý 1)
17:00 GBP Bài Phát Biểu của Cunliffe, Thành Viên MPC
19:00 BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 CAD Năng Suất Lao Động (Quý trên quý) (Quý 1)
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)
21:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 5)
21:00 USD Cơ Hội Việc Làm của JOLTs (Tháng 4)