08:30 AUD Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ RBA
08:45 CNY Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 4)
14:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha
14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 4)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 4)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 4)


14:55 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 4)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 4)
16:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Tháng 4)
19:30 USD Tỷ Phần Tham Gia (Tháng 4)
19:30 USD Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Tháng 4)
19:30 USD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
20:00 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức
21:00 CAD Chỉ Số PMI Ivey (Tháng 4)
23:00 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC