03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
03:30 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
08:30 AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
08:30 AUD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
08:45 CNY Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Caixin Trung Quốc (Tháng 3)


15:30 GBP PMI Xây Dựng (Tháng 3)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 3)
16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)
19:15 USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 3)
20:45 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 3)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 3)
21:00 USD Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 3)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:00 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC