01:00 USD Báo cáo Beige Book
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 5)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 5)
08:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 5)
08:30 AUD Chi Phí Vốn Tư Nhân Mới (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
12:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Năm trên năm) (Quý 1)
12:45 CHF GDP Thụy Sỹ (Quý trên quý) (Quý 1)


13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 5)
13:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
14:00 CHF Bài Phát Biểu của Zurbrugg, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc SNB
14:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 1)
14:15 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 4)
16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 5)
16:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 4)
19:00 INR GDP Hàng Quý Ấn Độ (Quý 4)
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD PCE Deflator (Năm trên năm)
19:30 USD PCE Deflator (Tháng trên tháng)
19:30 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 CAD GDP theo dữ liệu Hàng Năm Hóa (Quý trên quý) (Quý 1)
20:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
22:00 USD Dự Trữ Dầu Thô
22:00 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
23:20 CAD Bài Phát Biểu của Leduc, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
23:30 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC