GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

02:30 GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC


02:30 AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC
02:30 JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC
02:30 EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC
08:00 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc