02:30 GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC


02:30 AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC
02:30 JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC
02:30 EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC
08:00 CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)
08:00 CNY Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của Trung Quốc (Tháng 3)