05:45 NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 4)
07:00 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
08:10 NZD RBNZ Gov Orr Speaks
08:30 AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


13:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR GDP của Pháp (Năm trên năm)
13:45 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 5)
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 5)
14:30 SEK GDP Thụy Điển (Quý trên quý) (Quý 1)
14:30 SEK Swedish GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
15:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 5)
15:00 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 5)
16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
19:00 BRL GDP Brazil (Quý trên quý) (Quý 1)
19:00 BRL GDP Brazil (Năm trên năm) (Quý 1)
19:15 USD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP (Tháng 5)
19:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 4)
19:30 CAD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:00 CAD Bản Công Bố Lãi Suất của BoC
21:00 CAD Quyết Định Lãi Suất
21:45 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB