01:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
01:00 USD Quyết Định Lãi Suất
08:30 AUD Chấp Thuận Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
08:30 AUD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
14:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha
15:00 BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng trên tháng) (Tháng 4)


15:00 NOK Quyết Định Lãi Suất của Na Uy
15:30 GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 4)
15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
16:00 EUR CPI Lõi (Năm trên năm)
16:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 4)
19:00 BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:00 EUR Bài Phát Biểu của Constancio ECB
19:30 USD Hàng Hóa Xuất Khẩu
19:30 USD Hàng Hóa Nhập Khẩu
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
19:30 USD Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 CAD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 3)
19:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 4)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 4)
21:00 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng)
21:00 USD Đơn Hàng Nhà Máy (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 4)
21:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 4)
23:00 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB