05:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của NZIER
06:00 KRW CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:30 AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 3)
10:45 JPY Đấu Giá JGB 10 Năm
11:30 AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 4)
11:30 AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA


13:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha
14:15 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 3)
14:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 3)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 3)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 3)
14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 3)
15:00 BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
15:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
19:00 BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 2)
20:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC