GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

05:00 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của NZIER
06:00 KRW CPI Hàn Quốc (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:30 AUD Chỉ Số Sản Xuất của AIG (Tháng 3)
10:45 JPY Đấu Giá JGB 10 Năm
11:30 AUD Quyết Định Lãi Suất (Tháng 4)
11:30 AUD Bản Công Bố Lãi Suất của RBA


13:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:00 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Tây Ban Nha
14:15 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
14:15 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Tây Ban Nha (Tháng 3)
14:30 CHF Chỉ Số PMI của SVME (Tháng 3)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Italy (Tháng 3)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 3)
14:55 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 3)
15:00 BRL Chỉ Số Lạm Phát IGP-Fipe (Chỉ Số Giá Tổng Quát – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Fipe) (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
15:30 GBP Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
19:00 BRL Sản Lượng Công Nghiệp của Brazil (Năm trên năm) (Tháng 2)
20:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc