GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

04:45 NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
07:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 3)
14:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)
14:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)


15:30 GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 4)
15:30 GBP Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
19:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD PCE Deflator (Tháng trên tháng)
19:30 USD PCE Deflator (Năm trên năm)
19:30 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:30 CAD GDP (Năm trên năm)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 3)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc