04:45 NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
07:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 3)
14:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)
14:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)


15:30 GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 4)
15:30 GBP Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 4)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 4)
19:00 EUR CPI Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD PCE Deflator (Tháng trên tháng)
19:30 USD PCE Deflator (Năm trên năm)
19:30 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:30 CAD GDP (Năm trên năm)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 3)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)