00:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
00:45 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 5)
08:00 NZD Lòng Tin Kinh Doanh của ANZ (Tháng 6)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 6)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 6)
15:30 GBP Báo Cáo Ổn Định Tài Chính BoE
15:30 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
17:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc ở Pháp
19:30 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Nhà Chờ Bán (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:00 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
23:15 USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC