05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 3)
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 3)
06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 4)
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD PPI (Năm trên năm) (Quý 1)


12:30 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
12:30 EUR GDP của Pháp (Năm trên năm)
12:45 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 4)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 4)
14:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 4)
15:00 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
19:30 USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
21:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:15 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE