GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 3)
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 3)
06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 4)
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD PPI (Năm trên năm) (Quý 1)


12:30 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
12:30 EUR GDP của Pháp (Năm trên năm)
12:45 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Năm trên năm) (Tháng 4)
13:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
13:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
13:45 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 4)
14:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 4)
14:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 4)
15:00 CHF Bài Phát Biểu của Thomas Jordan, Chủ Tịch SNB
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 1)
15:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
16:45 EUR Đấu Giá BTP 10 Năm của Italy
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
19:30 USD Chỉ Số Chi Phí Nhân Công (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
19:30 USD Chỉ Số Giá GDP (Quý trên quý) (Quý 1)
21:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 4)
21:15 GBP Bài Phát Biểu của Haldane, Thành Viên MPC BoE

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc