03:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED
03:30 USD Bài Phát Biểu của Mester, Thành Viên FOMC
06:10 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
07:00 AUD Doanh Số Bán Nhà Mới của HIA (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
07:45 AUD Bài Phát Biểu của Kent, Trợ Lý Thống Đốc RBA


14:00 EUR CPI Tây Ban Nha (Năm trên năm)
14:00 EUR HICP của Tây Ban Nha (Năm trên năm) (Tháng 3)
17:00 EUR Tổng Số Người Tìm Việc ở Pháp
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 1)
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 3)
22:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC