08:20 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
15:30 HKD Hàng Hóa Xuất Khẩu Hồng Kông (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:30 HKD Hàng Hóa Nhập Khẩu Hồng Kông (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
16:00 GBP MPC Member Haskel Speaks
16:30 GBP Bài Phát Biểu của McCafferty, Thành Viên MPC
20:00 USD Chỉ số HPI Composite – 20 của S&P/CS (Năm trên năm) (Tháng 4)
21:00 USD Niềm Tin Tiêu Dùng của CB (Tháng 6)
21:00 USD Chỉ Số Dịch Vụ của Richmond (Tháng 6)
21:30 USD Doanh Thu Dịch Vụ của Fed chi nhánh Dallas (Tháng 6)
21:30 USD Triển Vọng Ngành Dịch Vụ Texas (Tháng 6)
22:30 USD Đấu Giá Hối Phiếu 4 Tuần