03:15 CAD Bài Phát Biểu của Poloz, Thống Đốc Ngân Hàng Canada
13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 5)
14:30 SEK Quyết Định Lãi Suất của Thụy Điển
15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp


16:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
18:45 EUR Tỷ Lệ Phương Tiện Tiền Gửi
18:45 EUR Công Cụ Cho Vay Thanh Khoản của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
18:45 EUR Quyết Định Lãi Suất (Tháng 4)
19:30 USD Chuyên Chở Tư Liệu Sản Xuất Phi Quốc Phòng, Không Tính Máy Bay (Tháng trên tháng)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
19:30 USD Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa (Tháng 3)
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 EUR Cuộc Họp Báo ECB