04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 2)
04:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index


12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
13:45 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý)
13:45 EUR French GDP (Năm trên năm)
15:30 GBP Chấp Thuận Tổng Tiền Cho Vay Thế Chấp
16:30 EUR Bài Phát Biểu của Weidmann, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Đức
23:30 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC