12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 5)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
15:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức
15:30 USD S&P 500 Index
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 5)