01:00 USD Biên Bản Họp của FOMC
01:15 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Năm trên năm) (Tháng 4)
05:45 NZD Cán Cân Mậu Dịch (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
13:00 EUR GDP Đức (Quý trên quý) (Quý 1)
13:00 EUR GDP Đức (Năm trên năm) (Quý 1)


13:00 EUR Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức (Tháng 6)
14:00 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
15:00 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
15:15 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 4)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 4)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
18:30 EUR ECB Công Bố Báo Cáo Cuộc Họp Chính Sách Tiền Tệ
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:00 ZAR Quyết Định Lãi Suất của Nam Phi (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 4)
21:35 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC