03:35 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
08:30 AUD Công Trình Xây Dựng Hoàn Thành (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Tháng 6)
12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 4)
12:30 EUR Bảng Lương Phi Nông Nghiệp của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 5)
14:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 5)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 5)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 5)


15:00 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 5)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 4)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
15:30 GBP Chỉ Số Giá Nhà Halifax (Năm trên năm)
15:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 5)
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 4)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma