12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 3)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index


14:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 4)
14:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 4)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 4)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 4)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 4)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 4)
19:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 4)
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 4)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 3)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
21:00 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB