00:00 GBP Bài Phát Biểu của Ramsden, Thành Viên MPC
01:45 CAD Bài Phát Biểu của Wilkins, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc BoC
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 2)
06:30 JPY National CPI (Tháng trên tháng)
12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên năm) (Tháng 2)


19:10 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
19:30 GBP Bài Phát Biểu của Vlieghe, Thành Viên MPC
19:30 USD Cap Goods Ship Non Defense Ex Air (Tháng trên tháng)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 USD Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
19:30 CAD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng 2)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:30 USD Bài Phát Biểu của Kashkari, Thành Viên FOMC