03:15 GBP Bài Phát Biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh
06:30 JPY CPI Lõi Quốc Gia (Năm trên năm) (Tháng 5)
06:30 JPY CPI Quốc Gia (Tháng trên tháng)
13:45 EUR GDP của Pháp (Quý trên quý) (Quý 1)
14:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 6)
14:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 6)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 6)
14:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 6)
15:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 6)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 6)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6)
19:30 CAD CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 CAD CPI Lõi (Năm trên năm) (Tháng 5)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
19:30 CAD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 CAD Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 4)
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 6)
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 6)