01:00 USD Dự Báo Kinh Tế của FOMC
01:00 USD Bản Tuyên Bố của FOMC
01:00 USD Quyết Định Lãi Suất
01:30 USD Cuộc Họp Báo FOMC
03:00 NZD Quyết Định Lãi Suất
03:00 NZD Bản Công Bố Lãi Suất của RBNZ
05:00 BRL Quyết Định Lãi Suất của Brazil
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 2)
07:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 2)
07:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 2)

15:00 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Pháp (Tháng 3)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 3)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Sản Xuất của Đức (Tháng 3)
15:30 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 3)
15:30 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
16:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức (Tháng 3)
16:00 EUR Báo Cáo Hàng Tháng của ECB
16:00 EUR Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
16:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 3)
16:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 3)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 2)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
16:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
19:00 GBP Cắt giảm theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:00 GBP Gia tăng theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:00 GBP Không thay đổi theo số phiếu của MPC (Tháng 3)
19:00 GBP Tổng số tiền Nới Lỏng Định Lượng (QE) của Ngân Hàng Anh (Tháng 3)
19:00 GBP Quyết Định Lãi Suất (Tháng 3)
19:00 GBP MPC Asset Purchase Facility Votes
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 3)