05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Quý trên quý)
05:45 NZD Doanh Số Bán Lẻ (Quý trên quý) (Quý 1)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh
06:50 JPY Hàng Hóa Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 4)
06:50 JPY Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 4)
22:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED
23:15 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC