03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
16:30 GBP Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình +Tiền Thưởng (Tháng 1)
16:30 GBP Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp (Tháng 2)
16:30 GBP Employment Change 3M/3M (Tháng trên tháng)
16:30 GBP Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 1)


17:35 EUR Đấu Giá Bund 10 Năm của Đức
18:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 3)
19:30 USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 2)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma