08:30 AUD Biên bản hợp chính sách tiền tệ

08:30 AUD Bài phát biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng dự trữ Australia

10:00 NZD Chi tiêu thẻ tín dụng (Năm/năm)

15:00 EUR Cán cân mậu dịch của Tây Ban Nha

15:30 GBP Bài phát biểu của Carney, Thống Đốc Ngân Hàng Anh

15:30 GBP Bài phát biểu của Saunders, Thành viên MPC BoE

15:30 GBP Bài phát biểu của Tenreyro, Thành viên MPC

15:30 GBP Bài phát biểu củ Broadbent, Thành viên MPC

15:30 EUR Tài khoản Vãng Lai của Hy Lạp (Năm/năm) (Tháng 3)

16:00 EUR Bài phát biểu của De Guindos từ ECB

17:00 GBP Đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp của CBI (Tháng 5)

17:00 EUR Tài khoản Vãng Lai của Bồ Đào Nha (Tháng 3)