03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
05:00 NZD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Quý 2)
05:45 NZD Tài Khoản Vãng Lai (Quý trên quý) (Quý 1)
05:45 NZD Current Account (Năm trên năm) (Quý 1)
06:50 JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ


13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
17:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 6)
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
19:30 USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1)
20:30 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
20:30 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
20:30 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
20:30 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED