GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

03:30 USD Tồn Trữ Dầu Thô Hàng Tuần API
05:00 NZD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Quý 2)
05:45 NZD Tài Khoản Vãng Lai (Quý trên quý) (Quý 1)
05:45 NZD Current Account (Năm trên năm) (Quý 1)
06:50 JPY Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ


13:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Lautenschlaeger ECB
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
17:00 GBP Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI (Tháng 6)
17:30 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
19:30 USD Tài Khoản Vãng Lai (Quý 1)
20:30 USD Chủ tịch Fed Powell phát biểu
20:30 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia
20:30 JPY Thống Đốc Ngân Hàng Nhật Bản Kuroda Phát Biểu
20:30 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng 5)
21:00 USD Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô
21:30 USD Dự Trữ Dầu Thô Cushing, Oklahoma
22:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc