GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

01:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
04:00 NZD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Quý 1)
07:30 AUD Chỉ Số Giá Nhà (Quý trên quý) (Quý 4)
07:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ

11:15 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
14:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 2)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
17:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc