01:00 EUR Bài Phát Biểu của Mersch ECB
04:00 NZD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Quý 1)
07:30 AUD Chỉ Số Giá Nhà (Quý trên quý) (Quý 4)
07:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ

11:15 AUD Bài Phát Biểu của Bullock, Trợ Lý Thống Đốc RBA
14:00 EUR PPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 ZAR CPI Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
15:00 ZAR CPI Nam Phi (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 2)
16:30 GBP Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
16:30 GBP Đầu Vào PPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
17:00 EUR Tình Trạng Hiện Tại của ZEW Đức (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW Đức (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Cảm Tính Kinh Tế của ZEW
19:30 CAD Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 1)