06:50 JPY CAPEX Tất Cả Ngành Công Nghiệp Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Triển Vọng Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Các Nhà Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Các Nhà Phi Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)


2 phút CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 3)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 3)