GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

06:50 JPY CAPEX Tất Cả Ngành Công Nghiệp Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Triển Vọng Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Các Nhà Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)
06:50 JPY Chỉ Số Các Nhà Phi Sản Xuất Lớn Tankan (Quý 1)


2 phút CNY Chỉ Số PMI Sản Xuất của Caixin Trung Quốc (Tháng 3)
12:30 GBP GBP/USD Index
12:30 USD Gold Index
12:30 USD S&P 500 Index
12:30 CAD USD/CAD Index
12:30 CHF USD/CHF Index
12:30 AUD AUD/USD Index
12:30 JPY USD/JPY Index
12:30 NZD NZD/USD Index
12:30 EUR EUR/USD Index
20:45 USD Chỉ Số Quản Lý Thu Mua (PMI) – Sản Xuất (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Sản Xuất của ISM (Tháng 3)
21:00 USD Chỉ Số PMI Sản Xuất của ISM (Tháng 3)

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc