00:00 USD Bài Phát Biểu của Bostic, Thành Viên FOMC
00:30 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
02:45 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
05:00 NZD Tâm Lý Tiêu Dùng của Westpac (Quý 2)
08:30 AUD Chỉ Số Giá Nhà (Quý trên quý) (Quý 1)
08:30 AUD Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ
15:00 EUR Bài Phát Biểu của Draghi, Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu
15:30 EUR Bài Phát Biểu của Praet ECB
18:00 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Giấy Phép Xây Dựng (Tháng 5)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 5)
19:30 USD Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Tháng 5)