GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc

01:00 USD Báo cáo Beige Book
02:15 USD Bài Phát Biểu của Dudley, Thành Viên FOMC
03:15 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
05:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Quý trên quý) (Quý 1)
05:45 NZD Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Năm trên năm) (Quý 1)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm (Tháng 3)
08:30 AUD Thay Đổi Việc Làm Toàn Thời Gian (Tháng 3)
08:30 AUD Lòng Tin Kinh Doanh Hàng Quý của NAB
08:30 AUD Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Tháng 3)


15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
15:30 GBP Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 3)
15:40 EUR Đấu Giá Obligacion 10 Năm của Tây Ban Nha
19:00 USD Bài Phát Biểu của Brainard, Thành Viên FOMC
19:30 USD Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu
19:30 USD Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Tháng 4)
19:30 USD Việc Làm của Fed Philly (Tháng 4)
19:30 CAD Thay Đổi Việc Làm Phi Nông Nghiệp ADP
20:30 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC
23:30 GBP Bài Phát Biểu của Cunliffe, Thành Viên MPC

GẶP NGƯỜI HƯỚNG DẪN CỦA THÁNG
MY MY hướng dẫn viên  của tuần
THANH THẢO hướng dẫn viên  của tuần
GgBinary Option-Sàn giao dịch xuất sắc